تبلیغات
تجهیز بتن مهدی - مطالب ابر قالب فلزی

تجهیز بتن مهدی

طراح و سازنده انواع قالب قطعات پیش ساخته صنعت بتن، بتن پیش تنیده و پس تنیده

 

انواع قالب فلزی تیر برق چهارگوش

 

نوشته شده توسط:مهندس مکفیقالب تیر برق دوبل - پایه های بتنی مسلح چهار گوش
                  

 قالب تیر برق دوبل - پایه های بتنی مسلح چهار گوش


قالب تیر برق دوبل - پایه های بتنی مسلح چهار گوش


قالب تیر برق دوبل - پایه های بتنی مسلح چهار گوشقالب تیر برق دوبل - پایه های بتنی مسلح چهار گوش


قالب تیر برق دوبل - پایه های بتنی مسلح چهار گوشتماس با شرکت تجهیز بتن مهدی (گروه صنعتی قائم بتن خراسان)قالب خط انتقال آب بتنی

 

نوشته شده توسط:مهندس مکفیقالب کانال انتقال آب بتنی - خط انتقال آب بتنی

قالب کانال انتقال آب بتنی


قالب لوله انتقال آب بتنی - خط انتقال آب بتنی

قالب کانال انتقال آب بتنی - خط لوله انتقال آب بتنی


قالب لوله انتقال آب بتنی - خط انتقال آب بتنی

قالب کانال انتقال آب بتنی - خط لوله انتقال آب و فاضلاب


قالب لوله انتقال آب بتنی - خط انتقال آب بتنی

قالب کانال انتقال آب بتنی - خط لوله انتقال آب و فاضلاب

قالب کانال انتقال آب بتنی - خط انتقال آب بتنی

قالب کانال انتقال آب بتنی


قالب کانال انتقال آب بتنی - خط انتقال آب بتنی

قالب کانال انتقال آب بتنی


قالب پل بتنی

قالب کانال انتقال آب بتنی قالب مسیر عبور آب از زیر جاده بتنی